Takaisin ylös arrow_upward
Kansiossa ei ole tuotteita.

Palvelun käyttöehdot

1. Sähkönumerot.fi –tietopalvelun tuottaminen

Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelun, jäljempänä Palvelu, tarjoaa ja tuottaa Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n omistama STK-Tuotetiedot Oy, jäljempänä STK. Tarkemmat yhteystiedot: katso Yhteystiedot-välilehti.

Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Palvelu toimii verkkopalveluna, jonka kautta Palvelun käyttäjä, jäljempänä Käyttäjä, voi saada sähköteknisiä tuotteita koskevia Tuotetietoja. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti sähköalan ammattilaisille.

Tuotetiedoilla tarkoitetaan sähkönumeroa ja muita tuotekoodeja, tuotenimiä, toimittajatietoja, tuotekuvia, teknisiä tietoja, tuotekuvauksia ja –dokumentteja, -esitteitä, pakkauskokotietoja, tukkujen myyntiohjelmassa –tietoja ja kaikkia muitakin tuotteita koskevia tai niihin liittyviä tietoja.

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

STK:lla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja tehdä sen sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia tai rajoittaa Palveluun pääsyä milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

2. Tuotetietojen käyttöoikeus

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Palvelun sisältämien tuotetietojen kuten tuotenimien, tuotekuvausten, kuvien ja dokumenttien immateriaali- tai vastaavat oikeudet kuuluvat tuotteen toimittajalle eli valmistajalle, maahantuojalle tai tukkuliikkeelle.

STK:lla on oikeus välittää tuotetietoja edelleen sähkö- ja kira-alan toimijoille Suomessa.

Palvelun käyttäjällä ei ole ilman toimittajan - tai tilanteesta riippuen STK:n - nimenomaista lupaa tai palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta taltioida, kopioida, välittää, julkaista, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta saamaansa aineistoa muutoin kuin tekemänsä yksittäisen tarjouksen, tilauksen, huoltokirjan, opintoihin liittyvän harjoitustyön tai näihin verrattavissa olevan toiminnan yhteydessä ja edellyttäen, että STK tai kolmas osapuoli ei ole kopiointia tällaiseenkin tarkoitukseen kyseisten tietojen yhteydessä kieltänyt.

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen yksittäisiä linkkejä Palveluun. Linkin kautta avautuvan Palvelun sivun tulee aueta tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä.  Muunlaisten linkkien tekemisestä on sovittava erikseen STK:n kanssa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta palvelua.

Käyttäjä on korvausvelvollinen STK:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista Palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Esimerkkejä sallitusta käytöstä ilman erillistä sopimista

  • Yksittäisten tuotekorttien tai niissä olevien tietojen liittäminen tarjoukseen, tilaukseen, huoltokirjaan, opintoihin liittyvään harjoitustyöhön tai näihin verrattavissa oleviin dokumentteihin.
  • Yksittäisten tuotekuvien, dokumenttien ja muiden materiaalien hyödyntäminen materiaalien tekijänoikeuksien omistajan luvalla.
  • Yksittäisten linkkien tekeminen Palvelun tuotekorteille (staattiset linkit) tai palvelun muille sivuille.

Esimerkkejä kielletystä käytöstä ilman erillistä sopimista

  • Linkitys Palvelun tuotekorteille ilman STK:n kanssa tehtyä sopimusta tai STK:n Ohjelmistoyhteistyökumppanin kautta hankittua käyttöoikeutta.
  • Palvelun tuotekorttien liittäminen osaksi Käyttäjän omaa sivustoa.
  • Tuotetietojen poimiminen sivuilta suurina erinä (>100 tuotetta)
  • Tekijänoikeutta tai muuta oikeutta osoittavan ilmoituksen poistaminen materiaaleista.

3. Vastuun rajoitukset

STK ei takaa Palvelun tietojen oikeellisuutta.

Palvelussa oleva tieto tarjotaan Käyttäjille toistaiseksi ilmaiseksi. Sivuston käyttö ei luo Käyttäjän, STK:n tai kenenkään STK:hon liittyvän henkilön tai yhteisön välille sopimus- tai vastuusuhdetta.

Palvelu saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia oikeuksia. STK:lla ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin, immateriaalioikeuksiin tai niiden omistajiin eikä STK siten voi myöntää kenellekään muulle oikeutta niiden käyttöön.

Palvelussa on tuotetietoja yli 240 000 markkinoilla olevasta sähköteknisestä tuotteesta. Tuotetiedot on joitain poikkeuksia lukuunottamatta tuotteen valmistajan tai maahantuojan itse palveluun täydentämiä. Vaikka tuotetietojen ylläpidossa on pyritty noudattamaan asianmukaista huolellisuutta, tuotetietoissa saattaa olla virheitä. Käyttäjiä pyydetäänkin ilmoittamaan havaituista virheistä STK:hon.

STK ei vastaa Palvelussa olevien tuotetietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tarkkuudesta. Sama koskee Palvelussa olevia linkkejä, joista siirrytään muiden yritysten ja yhteisöjen sivustoille.

Kaikki Palvelussa olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin. STK ei vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista tai tuloksellisuudesta. Jos Käyttäjä tarvitsee sitovia tietoja tai asiantuntevia neuvoja, Käyttäjän tulee kääntyä tuotteen valmistajan, tukkumyyjän tai alan asiantuntijan puoleen.

STK:lla ei ole velvollisuutta ilmoittaa sivujen käyttäjille tietojen päivityksestä. STK ei takaa Palvelun häiriötöntä toimintaa. Häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi järjestelmän liiallinen kuormitus, huolto-, asennus- tai muutostyöt. STK:lla on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, jos se on tarpeen. Tällöin STK pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.

STK ei vastaa mistään mahdollisista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liiketoiminnan keskeytymisestä taikka liikevoiton menetyksistä, jotka liittyvät siihen ettei Käyttäjä ole voinut käyttää Palvelua tai jotka liittyvät Palvelussa mahdollisesti oleviin epätarkkuuksiin, viivytyksiin tai virheisiin. STK ei vastaa Palvelun toimivuudesta kaikissa laitteissa tai ohjelmistoissa eikä myöskään takaa suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tämän vuoksi STK ei vastaa vahingoista, joita näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa mukaan lukien välittömät ja välilliset taloudelliset vahingot, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle tallennettujen tietojen menetys, ajanhukka tai muu haitta.

4. Itsepalvelukäyttöön liittyvät ehdot

Tuotteen valmistaja/maahantuoja voi itse hallinnoida omien tuotteidensa tietoja. Tätä varten myönnetään yrityksen edustajille henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Käyttäjätunnuksen haltija vastaa näillä tunnuksilla palvelussa tehdyistä toimenpiteistä. Tuotteen valmistajalla/maahantuojalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi käyttöoikeuksien muutoksista esimerkiksi työsuhteen päättyessä.

Ottaessaan käyttäjätunnuksen käyttöön, käyttäjä hyväksyy, että Palvelu kerää palvelun tuottamiseksi välttämättömiä henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite yms. yhteystiedot). Henkilötietoja ei luovuteta edelleen ja yhteystietoja käytetään vain Palveluun liittyvistä muutoksista yms. tärkeistä ilmoituksista ilmoitettaessa.

Rekisteriseloste

5. Muut ehdot

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. STK:lla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla Palvelussa uusista käyttöehdoista.

 

Viimeksi päivitetty: 8.3.2018